diumenge, 15 d’abril de 2018

Joc del 2. Juego del 2.

Primer va ser el joc de doble i meitat. Ara el joc del 2, una variant de l'anterior, amb un format més senzill però no per això menys interessant.  Avui us el presento.

Primero fue el juego de doble y mitad. Ahora el juego del 2, una variante del anterior, con un formato más sencillo pero no por eso menos interesante. Hoy os lo presento.

Joc del 2 amb cavalls. Juego del 2 con caballos.Esteu veient el tauler de 5x5. Tenim etiquetes reversives amb els resultats, de negre, de la taula del 2, es poden distribuir aleatòriament, a l'igual que l'etiqueta del premi (en aquest cas un premi real), així com els dos cavalls, un per a cada bàndol.

Estais viendo el tablero de 5x5. Tenemos etiquetas reversivas con los resultados, de negro, de la tabla del 2, se pueden distribuir aleatoriamente, al igual que la etiqueta del premio (en este caso un premio real), así como los dos caballos, uno para cada bando.

Cartró per jugar al 2. Cantó de les operacions.
Cartón para jugar al 2. Lado de las operaciones.
Cada jugador/a disposarà d'un cartró amb les operacions de la taula del 2. Es tracta d'anar capturant els resultats fins a completar-ne la taula. Només es podrà capturar un resultat una sola vegada. Només en últim lloc es podrà capturar el premi, qui ho aconsegueixi, guanya. 

A sota de cada resultat tenim la operació (amb color blau). Així, en cas de dubte, es pot comprobar si fem correctament la captura. Això ens permet, a la vegada, jugar a capturar operacions amb els cartrons dels resultats (només hem d'invertir les etiquetes i els cartrons, és un doble joc). Mireu a sota.

Cada jugador/a dispondrá de un cartón con las operaciones de la tabla del 2. Se trata de ir capturando los resultados hasta completar la tabla. Solo se podrá capturar un resultado una sola vez. Solo en última lugar se podrá capturar el premio, quien lo consiga, gana.

Debajo de cada resultado tenemos la operación (de color azul). Así, en caso de duda, se puede comprobar si hacemos correctamente la captura. Esto nos permite, del mismo modo, jugar a capturar operaciones con los cartones de los resultados (solo tenemos que invertir las etiquetas y los cartones, se trata de un juego doble). Mirad debajo.

Cartró per jugar al 2. Cantó dels resultats.
Cartón para jugar al 2. Lado de los resultados.
Altres normes importants:

- Les peces que juguin no podran capturar-se entre elles. 
- Les peces que juguin podran ocupar qualsevol casella, excepte la que estigui ocupada per la peça rival o per la del premi, que només es podrà capturar en l'última jugada de la partida.

Altres consideracions:

Hi pot jugar qualsevol, en domini o no la taula. El joc pot servir tant per aprofundir, com per reforçar-ne l'aprenentatge i, fins i tot, introduir-la. Amb el joc simple del rei ni tan sols cal saber d'escacs. 

Tothom hi pot jugar i passar-s'ho bé!!!


Otras normas importantes:

- Las piezas que jueguen no podrán capturarse entre ellas.
- Las piezas que jueguen podrán ocupar cualquier casilla, excepto la que esté ocupada por la pieza rival o por la del premio, que solo se podrá capturar en después de completar la tabla, en último lugar y como colofón del juego.

Otras consideraciones:

Puede jugar cualquier persona, domine o no la tabla. El juego puede emplearse tanto para profundizar en su aprendizaje, como para reforzarlo o, incluso, introducirla. Si se utilizan los reyes, con su facilidad de manejo, ni siquiera hace falta saber jugar al ajedrez.

¡Cualquiera puede jugar y pasárselo en grande!Joc del 2 amb reis. Juego del 2 con reyes.

Alumnes de segon jugant amb reis. Alumnos de segundo jugando con reyes.

Comptes i emoció. Cuentas y emoción.

Comptes. Cuentas.

Emoció i concentració. Emoción y concentración.

Alumnes de tercer jugant amb cavalls. Alumnos de tercero jugando con caballos.

Emoció. Emoción.

I alternatives. Y alternativas.

Diversió. Diversión.

Diversió i emoció. Diversión y emoción.

Emoció i diversió en tota la sala
Emoción y diversión en toda la sala.
Alumnes de segon jugant amb reis. Alumnos de segundo jugando con reyes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada