dimecres, 1 de gener de 2020

II Edició d'Escacs Humans a El Prat

El passat dia 5 de desembre tenia lloc al CEM Julio Méndez d'El Prat de Llobregat la doble partida entre l'Institut Baldiri Guilera (amb blanques) i la nostra escola, el Jaume Balmes (amb negres). La pluja va dificultar l'acompanyament del nostre grup de batucada encapçalat pel Yoyi i va impedir que tot l'alumnat ens acompanyés fins al pabelló esportiu. Malgrat el temps, a l'escola es respirava un gran ambient ja des de primera hora i vam gaudir d'un inoblidable passadís, en el magnífic vestíbul central.El pasado día 5 de diciembre tenía lugar en el CEM Julio Méndez de El Prat de Llobregat la doble partida entre el Instituto Baldiri Guilera (con blancas) y nuestra escuela, el Jaume Balmes (con negras). La lluvia dificultó el acompañamiento de nuestro grupo de batucada encabezado por Yoyi, también impidió que todo el alumnado nos acompañara hasta el pabellón deportivo. A pesar del tiempo, en la escuela se respiraba un gran ambiente y mucha emoción ya desde primera hora y disfrutamos de un inolvidable pasillo, en el magnífico vestíbulo central.


Així es vivien els primers minuts de la jornada:

Así se vivían los primeros minutos de la jornada:
Fortes emocions abans de sortir, als crits de: "Jaume Balmes".

Fuertes emociones antes de salir, al grito de: "Jaume Balmes".


Sense paraigües, vam anar cap al pabelló cames ajudeu-me l'alumnat protagonista de 5è i de 6è, seguits de les classes de 4t A i de 3r B, amb algunes mares i pares de l'escola que no es volien perdre l'esdeveniment. Així és com s'ompliria la graderia. Després d'unes paraules de la nostra directora, la Pietat, i del Riad, repreentant a l'escola en la primera partida, començava l'especacle amb una mica de retard sobre l'hora prevista.Nos dirigimos al pabellón sin paraguas y a toda prisa el alumnado protagonista de 5º y de 6º, seguidos de las clases de 4º A y 3º B y familiares que no querían perderse el evento. Así es como se llenarían las gradas. Después de unas breves palabras de nuestra directora Pietat y de Riad, uno de nuestros jugadores representantes en la primera partida, comenzaba el espectáculo con un poco de retraso respecto a la hora prevista.Sortida de les peces

Salida de las piezas
Salutació

Saludo
1ª Partida

A l'obertura les blanques mouen els peons laterals de les columnes a i h. Només posen en joc els cavalls i l'alfil negre; mentre que les negres treuen bé les peces del flanc de rei i fan l'enroc. Després de deixar-se alguna que altra peça tots dos equips s'arriba a aquesta posició crítica:

En la apertura las blancas mueven los peones laterales de las columnas a y h. Solo ponen en movimiento a los caballos y al alfil negro; mientras que las negras desarrollan bien las piezas del flanco de rey y enrocan. Después de dejarse alguna que otra pieza ambos equipos se llega a esta posición crítica:


Posició després de 16. ...; De7
Les negres acaben de moure la dama a e7, amenaçant el cavall. Les blanques mouran l'alfil a e2, mal moment per donar-li joc. Les negres aprofitaran per guanyar peça. A partir de la posició del diagrama de sota disposem del vídeo complert fins al final de la partida.

Las negras acaban de mover la dama a e7, amenazando el caballo. Las blancas moverán el alfil a e2, mal momento para darle juego. Las negras aprovechan la ocasión para ganar pieza. A partir de la posición del diagrama de debajo disponemos del vídeo completo hasta el final de la partida.


Posició després de 18. ...; c4


La partida representada:

Seguim:


Posició després de 23. Dxe6


Les blanques han perdut un alfil i ja no poden fer l'enroc. La dama blanca acaba de capturar en d6 i amenaça entrar a la vuitena fila capturant la torre d'f8 deixant el rei en una posició compromesa. Ara bé, han descuidat el seu rei. Les negres tenen mat en una jugada. L'única jugada que salvava el desastre era: 23. f3. Durant tres jugades consecutives tindran aquest escac i mat, fins i tot dues jugades després el podran fer de dues maneres diferents. Malgrat tot, la partida es decanta definitivament del costat negre. En un descuit les blanques perden la dama tres jugades després.


Las blancas han perdido un alfil y ya no pueden hacer el enroque. La dama blanca acaba de capturar en d6 y amenaza con entrar en la octava fila capturando la torre de f8, dejando al rey en una posición comprometida. Ahora bien, han descuidado a su propio rey. Las negras tienen mate en una jugada. La única jugada posible que salvaba el desastre era: 23. f3. Durante tres jugadas consecutivas dispondrán de este jaque mate, incluso dos jugadas después lo podrán hacer de dos modos distintos. A pesar de todo la partida se decanta definitivamente del lado del negro. En un descuido las blancas pierden la dama tres jugadas después.


Posició d'escac i mat final:

Posición de jaque mate final:


Posició després de 40. ...; Ta3++

Val a dir que, si mireu el vídeo, trobareu que la darrera jugada blanca es va representar de manera incorrecta. En comptes d'anar a h1, el que es jugà realment, la torre/actriu anà a a1.

Cabe decir que, si miráis el vídeo, comprobaréis que, la última jugada blanca se representó de modo incorrecto. En vez de ir a h1, lo que se jugó realmente, la torre/actriz fue a a1.

Aquí teniu la partida complerta:

La partida completa:


1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 c6 4. b4 Bxb4 5. a4 Bd6 6. h4 O-O 7.
Rb1 Bc5 8. d4 Bd6 9. Bg5 exd4 10. Nxd4 h6 11. Bd2 c5 12. Ncb5 Be5 13. Nf3 a6
14. Nxe5 axb5 15. Bc3 b4 16. Bd2 Qe7 17. Be2 Qxe5 18. Bd3 c4 19. Bxc4 Qxe4+ 20.
Kf1 Qxc4+ 21. Ke1 d6 22. Bxb4 Bg4 23. Qxd6 Na6 24. Rb3 Rfd8 25. Qc7 Nxc7 26. f3
Bf5 27. g4 Bxc2 28. Rb2 h5 29. Rh2 hxg4 30. Rbxc2 Qxb4+ 31. Kf1 Rd1+ 32. Kf2
Qd4+ 33. Ke2 gxf3+ 34. Kxf3 Ng4 35. Rhd2 Rxd2 36. Rxc7 Nh2+ 37. Kg3 f5 38. Rc1
f4+ 39. Kh3 Rxa4 40. Rh1 Ra3# 0-1


Partida 1. Baldiri Guilera; Jaume Balmes
Partida 2

Després de 10 minuts de descans es disputà la segona partida. En aquesta ocasió, les blanques, malgrat la igualtat, completen millor la obertura i s'enroquen, tot i no donar mobilitat al seu cavall i al seu alfil del flanc de la dama; les negres, per contra, no aconseguiran enrocar el seu rei i no encertaran a donar bon joc als seus cavalls, al prendre decisions incorrectes en avançar alguns dels seus peons (l'f i el b).

Tras 10 minutos de descanso se disputó la segunda partida. En esta ocasión, las blancas, aún habiendo cierta igualdad, completan mejor la apertura y se enrocan, a pesar de no dar juego al caballo y al alfil del flanco de la dama; las negras, por contra, en esta ocasión no conseguen enrocar a su rey y no acertarán a posibilitar buenos saltos para sus caballos, al tomar también decisiones incorrectas en el avance de algunos de sus peones (f y b).


Posició després de 14. 0-0


Arribem a una posició crítica. Certament les blanques han estat jugant força més bé que les negres. Amb tot, van cometre un error molt important: avançar el peó g i descuidar el el seu propi enroc, així com el desenvolupament de les peces abans citades (el cavall i l'alfil del costat de la dama). Les negres "s'han deixat" capturar la torre b, en comptes de canviar-la per la torre blanca d'a; però el rei blanc està molt exposat. Juguen les negres i deixen escapar un mat en dues jugades. La dama impossibilita que el rei s'escapi per f1-e2, cal fer escac amb la torre a g6, única Rh1 seguit de Dg2++. En comptes de fer escac amb la torre les negres ho fan amb la dama, el rei s'escapà (la importància de la precisió en els escacs!).


Llegamos a una posición crítica. Ciertamente las blancas han estado jugando bastante mejor que las negras. Aún así cometieron un error muy importante: avanzar el peón g descuidando su enroque, así como el desarrollo de las piezas antes citadas (el caballo y el alfil del lado de la dama). Las negras "se han dejado" capturar la torre b, en vez de cambiarla por la torre blanca de a; pero el rey blanco está muy espuesto. Juegan las negras y dejan escapar un mate en dos jugadas. La dama (si observáis el diagrama de debajo) imposibilita que el rey se escape por f1-e2, hay que hacer jaque con la torre en g6, única Rh1, seguido de Dg2++. En vez de hacer jaque con la torre lo hicieron con la dama y el rey escapó (¡la importancia de la precisión en el ajedrez!).
Posició després de 33. Te1

Disposem del vídeo amb les darreres deu jugades per equip de la partida, a partir de la jugada 39 de les blanques. Des de la posició del diagrama de sota podreu veure, si voleu, el final de la partida representada.

Disponemos del vídeo con las últimas diez jugadas de cada equipo de la partida, a partir de la número 39 de las blancas. Desde la posición del diagrama de debajo, si queréis, podéis ver el final de la partida representada.


Posició després de 39. ...; Dd7
Partida representada


Posició d'escac i mat final:

Posición de jaque mate final:Posició després de 49. Cxh4++


Aquí teniu la partida complerta:

Aquí tenéis la partida completa:

1. e4 e5 2. Bc4 d5 3. Bb5+ c6 4. Be2 Ne7 5. Nf3 f6 6. d3 Be6
7. c4 dxc4 8. b3 b5 9. Nfd2 Nd7 10. bxc4 Qa5 11. Bh5+ Bf7 12. Bxf7+ Kxf7 13.
Qh5+ Kg8 14. O-O g6 15. Qg4 Qc7 16. a4 bxa4 17. Rxa4 Nb6 18. Ra5 a6 19. c5 Nbc8
20. Ra4 h5 21. Qf3 Na7 22. g4 Rb8 23. gxh5 gxh5 24. Qg3+ Bg7 25. d4 Rh6 26. d5
Kf7 27. Rxa6 Qc8 28. Qa3 Kf8 29. Rxa7 Ng6 30. Qa6 Qh3 31. Ra8 Ne7 32. Rxb8+ Kf7
33. Re1 Qg4+ 34. Kf1 Rg6 35. Qa5 Qh3+ 36. Ke2 cxd5 37. exd5 Nxd5 38. Qa3 Qd7
39. Nf3 e4 40. Ng1 Rg4 41. h3 Rh4 42. Ra8 Kg6 43. Ra7 Qf5 44. Nc3 Nf4+ 45. Kd2
Bh6 46. Nxe4 Qg5 47. Nf3 Qd5+ 48. Kc2 f5 49. Nxh4# 1-0


Partida 2. Baldiri Guilera; Jaume Balmes

Després de la disputa de la segona partida i de les salutacions corresponents vam procedir a recollir-ho tot a fi de tornar a l'escola. La batucada ens va fer vibrar de valent mentrestant i fins arribar a l'escola. Ho podeu comprobar veient els vídeos:

Después de la disputa de la segunda partida y de los saludos correspondientes procedimos a recogerlo todo a fin de volver a la escuela. La batucada nos hizo vibrar mientras tanto y hasta llegar a la escuela. Lo podéis comprobar viendo los vídeos:

Una intensa i emotiva jornada, molt enriquidora. He pogut gaudir-la en primera persona. Un privilegi. Gran treball de tot l'equip de mestres: tutores de 5è i de 6è (atrezzo i coreografies); tutores de 4t i de 3r (animació i atrezzo); equip directiu (coordinació); i tot el claustre pel passadís i l'animació. Gràcies també al Gabriel i a l'Olga (Baldiri Guilera) per fer-me partícep d'aquesta experiència i a l'Ajuntament d'El Prat per la seva predisposició i per proporcionar-nos les samarretes.

Intensa y emotiva jornada, muy enriquecedora. He podido disfrutarla en primera persona. Un privilegio. Gran trabajo de todo el profesorado: tutoras de 5º y de 6º (atrezzo y coreografías); tutoras de 4º y de 3º (animación y atrezzo); equipo directivo (coordinación); y todo el claustro por el pasillo y la animació. Agradecer cómo no, también a Gabriel y a Olga (Baldiri Guilera) por hacerme partícipe de esta experiencia y al Ayuntamiento de El Prat por su predisposición y por proporcionarnos las camisetas.Galeria d'imatges:
Primeres jugades a peu de pista.

Segona partida amb el Toni i el Jacob. Speaker Yusra

35. ...; Dh3+ (2ª partida)

Primeres jugades vistes des de la graderia.

Les càmeres d'El Prat TV presents (part inferior a l'esquerra)

24. Dg3+ (2ª partida)

Visió panoràmica a peu de pista amb la graderia al fons.

Taula de joc amb el Nicky i el Riad (primera partida) i la Yusra (speaker).

Resultat final: 1 a 1

Les nostres "peces" des d'un lateral (primera partida).


Cap comentari:

Publica un comentari