dimecres, 9 de setembre de 2020

Jocs kahoot transversals

Avui us portem els jocs kahoot que vam crear durant el curs passat en ple confinament davant la situació de pandèmia. Els vam compartir al bloc dins de l'espai dedicat als reptes setmanals. El primer de tots va ser el Chess Quizz 2 el dia 20 d'abril a l'entrada Posa't en escac 3, una altra versió va ser publicada també al web de l'escola. Entre totes dues versions es van arribar a disputar fins a 600 partides. Val a dir que tots aquests jocs han estat jugats en directe entre els alumnes d'iniciació del Club d'Escacs Pallejà, dins del marc de les activitats online que es van realitzar durant el confinament, de fet, el darrer de tots, va ser un petit homenatge a ells. Va ser en aquest context on va nèixer la idea de crear-los. De tots ells, tres encara no han estat publicats: el primer i els dos darrers. Tot seguit us els presento indicant els àmbits transversals que s'hi treballen, les peces que hi intervenen i l'edat de joc aproximada recomanada. Hi podreu jugar fins el 4 d'octubre, posteriorment ampliaré la data perquè estiguin sempre disponibles mentre es mantingui el seu interès.

 


Portada del Chess Quizz 8

 

 

Hoy os traemos los juegos kahoot que creamos durante el curso pasado en pleno confinamiento dada la situación de pandemia. Los compartimos en el bloc dentro del espacio dedicado a los retos setmanales. El primero fue el Chess Quizz 2 el día 20 de abril en la entrada Posa't en escac 3, otra versión fue también publicada en el web de la escuela. Entre las dos versiones se llegaron a disputar 600 partidas. Cabe decir que todos estos juegos han sido jugados en directo entre los alumnos de iniciación del Club d'Escacs Pallejà, en el marco de las actividades online que se realizaron durante el confinamiento, de hecho, el último de todos, es un pequeño  homenaje a ellos. Fue en este contexto donde nació la idea de crearlos. De todos ellos, tres aún no han sido publicados: el primero y los dos últimos. A continuación os los presento indicando los ámbitos que se trabajan, las piezas que intervienen, así como la edad de juego aproximada recomendada.  Podréis jugar hasta el 4 de octubre, posteriormente renovaré la fecha para que estén disponibles siempre que se mantenga su interés.JOCS KAHOOT TRANSVERSALS

 

Chess Quizz 1

 

El joc parteix amb una imatge que cal retenir i memoritzar el millor possible. A continuació hi ha una bateria de nou preguntes a partir de la imatge que ja no es podrà tornar a veure. Algunes preguntes tenen a veure amb la comprensió de conceptes com ara l'escac, l'escac i l'ofegat. Recomanat a partir de 7 anys. Joc de la dama, el rei i el peó. Aquest joc es comparteix per primera vegada.

 

El juego parte con una imagen que es necesario retener y memorizarla lo mejor posible. A continuació se sucede una batería de nueve preguntas a partir de la imagen que no podrá volverse a ver. Algunas preguntas se relacionan con la comprensión de conceptos como el jaque, el jaque mate y el ahogado. Recomendado a partir de los 7 años. Juego de la dama, el rey y el peón. Este juego se comparte por primera vez. 

 

 Chess Quizz 2

 

Deu preguntes d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià), són senzilles però la dificultat del temps fa que el joc sigui emocionant i accessible a tothom. Joc del peó. Recomanat a partir dels 5 anys. Va ser el primer joc a ser compartit i s'hi van disputar 600 partides. 

 

Diez preguntas de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano), son sencillas pero la dificultad del tiempo hace que el juego resulte emocionante y accesible para todos. Juego del peón. Recomendado a partir de los 5 años. Fue el primer juego a ser compartido y se disputaron 600 partidas.

 

  Chess Quizz 3

 

Dotze preguntes en total d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià): quatre preguntes per a tres nivells de dificultat creixent. Joc del cavall. Recomanat a partir dels 7 anys.

 

Doce preguntas en total de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano): cuatro preguntas para tres niveles de dificultad creciente. Juego del caballo. Recomendado a partir de los 7 años.

 

Chess Quizz 4.cat  

 

Deu preguntes d'escacs i llengua catalana (completar oracions, gramàtica, lèxic). Joc de la dama, la torre, l'alfil i el cavall. Recomanat a partir dels 7 anys

 

Chess Quizz 4.es 

 

Diez preguntas de ajedrez y lengua española (completar oraciones, gramática, léxico). Juego de la dama, la torre, el alfil y el caballo. Recomendado a partir de los 7 años. 


Chess Quizz 5.cat


Deu preguntes en total: cinc d'escacs i llengua catalana (completar oracions, gramàtica, lèxic) i cinc més d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià). Cal actuar amb molta agilitat i flexibilitat mental, doncs es van alternant les preguntes de llengua i les de matemàtiques. Joc del peó, el rei, la torre i l'alfil. Recomanat a partir dels 6 anys.


Chess Quizz 5.es


Diez preguntas en total: cinco de ajedrez y lengua española (completar oraciones, gramática, léxico) y cinco más de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano). Se requiere actuar con mucha agilidad y flexibilidad mental, pues se van alternando las preguntas de lengua y las de matemáticas. Juego del peón, el rey, la torre y el alfil. Recomendado a partir de los 6 años.


Chess Quizz 6

 

Deu preguntes que integren simultàniament àmbits matemàtics (geometria i càlcul: figures planes; triangles i càlcul de superfícies de quadrats i de rectangles) i àmbits lingüístics (comprensió lectora, completar oracions, lèxic). Es requereix habilitat al treballar a la vegada els dos hemisferis cerebrals. Joc del cavall, l'alfil, la torre i la dama. Recomanat a partir dels 8 anys.

 

Diez preguntas que integran simultáneamente ámbitos matemáticos (geometría y cálculo: figuras planas; triángulos y cálculo de superficies de cuadrados y de rectángulos) y ámbitos lingüísticos (comprensión lectora, completar oraciones, léxico). Se requiere habilidad al trabajar a la vez ambos hemisferios cerebrales. Juego del caballo, el alfil, la torre y la dama. Recomendado a partir de los 8 años.


Chess Quizz 7Deu preguntes en total: cinc d'escacs i llengua castellana (completar oracions, gramàtica, lèxic: paraules polisèmiques) i cinc més d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià). Són preguntes relativament senzilles, però la dificultat del temps fa que el joc sigui emocionant i accessible a tothom. Joc del peó. Recomanat a partir dels 5 anys.


Diez preguntas en total: cinco de ajedrez y lengua castellana (completar oraciones, gramática, léxico: palabras polisémicas) y cinco más de ajedrez y matemáticas (sumas, restes, sistema cartesiano). Son preguntas relativamente sencillas, pero la dificultad del tiempo hace que el juego resulte emocionante y accesible para todos. Juego del peón. Recomendado a partir de los 5 años.

 

 

Chess Quizz 8

 

Sens dubte és el joc més complexe de la sèrie i ve a ser un resum dels anteriors, a mode de cloenda de les activitats online del curs 2019-20 del Jaume Balmes. A cada pregunta li correspon una imatge diferent. Són deu preguntes en total: cinc d'escacs i llengua castellana (completar oracions, gramàtica, lèxic) i cinc més d'escacs i matemàtiques (sumes, restes, sistema cartesià, geometria). Qui s'hagi entrenat amb els reptes anteriors s'enfrontarà amb més garanties a aquest nou desafiament. Es juga amb totes les peces. Recomanat a partir dels 8 anys.


Sin duda es el juego más complejo de la serie y viene a ser un resumen de los anteriores, a modo de cierre de las actividades online del curso 2019-20 del Jaume Balmes. A cada pregunta le corresponde una imagen diferente. Son diez preguntas en total: cinco de ajedrez y lengua castellana (completar oraciones, gramática, léxico) y cinco más de ajedrez y matemáticas (sumas, restas, sistema cartesiano, geometría). Quien se haya ejercitado con los retos anteriores se enfrentará con más garantías a este nuevo reto. Se juega con todas las piezas. Recomendado a partir de los 8 años.Chess Quizz 9

 

Joc dedicat exclusivament a la taula de multiplicar del 9. Deu preguntes variades sobre la taula del 9 a partir dels escacs. Una manera diferent, més complexa i competencial però, a la vegada, més divertida de treballar-la. Joc de l'alfil, el cavall, la torre i la dama. Recomanat a partir dels 8 anys. Aquest joc es comparteix per primera vegada.

 

Juego dedicado en exclusiva a la tabla de multiplicar del 9. Diez preguntas variadas sobre la tabla del 9 a partir del ajedrez. Una manera diferente, más compleja y competencial pero, a su vez, más divertida de trabajarla. Juego del alfil, el caballo, la torre y la dama. Recomendado a partir de los 8 años.

 

 

Chess Quizz 10

 

Joc d'escacs i llengua castellana (completar oracions, gramàtica, lèxic), petit homenatge als alumnes d'iniciació del Club d'Escacs Pallejà per tancar les activitats online del curs 2019-20. Preguntes senzilles, la dificultat del temps dona emoció i accesibilitat a tothom. Joc del cavall, l'alfil, la dama, la torre i el rei. Recomanat a partir del 7 anys. Aquest joc es comparteix per primera vegada.

 

Juego de ajedrez y lengua castellana (completar oraciones, gramática, léxico), pequeño homenaje a los alumnos de iniciación del  Club d'Escacs Pallejà para cerrar las actividades online del curso 2019-20. Preguntas sencillas, la dificultad del tiempo da emoción y accesibilidad a todos. Juego del caballo, el alfil, la dama, la torre y el rey. Recomendado a partir de los 7 años. Este juego se comparte por primera vez.


Chess Magic Quizz 1


Joc de 10 preguntes dissenyat per Juan Antonio Montero, president del Club de Ajedrez Magic d'Extremadura, en una enriquidora i profitosa col·laboració, entitat de gran prestigi internacional, especialment per la seva tasca en l'àmbit educatiu, social i terapèutic dels escacs. Cal trobar el camí més curt que pot fer un cavall per capturar els peons sense trepitjar determinades caselles. Joc del cavall. Recomanat a partir dels 6 anys.


Juego de 10 preguntas diseñado por Juan Antonio Montero, presidente del Club de Ajedrez Magic de Extremadura, en una enriquecedora y provechosa colaboración, entidad de gran prestigio internacional, especialmente por su contribución en el ámbito educativo, social y terapético del ajedrez. Hay que conducir a un caballo por los caminos más cortos para capturar a los peones que van apareciendo, eso sí, sin pisar determinadas casillas. Juego del caballo. Recomendado a partir de los 6 años.


Cap comentari:

Publica un comentari