divendres, 28 de juny de 2019

L'última classe

Recent acabades les classes del curs escolar 2018-19, avui us porto l'últim treball realitzat amb l'alumnat de 1r. Hem introduit el rei, després d'haver conegut el joc del peó i haver-ne disputat curses, curses amb taps i curses amb taps de diferents puntuacions. Aquest curs he cregut convenient començar experimentant amb el moviment, implicant a tot el cos, en l'aprenentatge de cadascuna de les peces, no només per fer-lo més atractiu i divertit, sinó també per afavorir a l'alumnat amb més dificultats de comprensió, raonament i memòria. Les dues darreres sessions de treball amb 1r han servit per introduir el joc del rei.Última classe: joc amb el rei al tauler de terra, cons, pilota i mini cistella.
Recién finalizado el curso escolar 2018-19, hoy os muestro el último trabajo realitzado con el alumnado de 1º. Hemos introducido el juego del rey, después de haber conocido el juego del peón  y haber disputado con ellos carreras, carreras con tapones y carreras con tapones de diferente puntuación. Este curso he creído oportuno empezar experimentando con el movimiento, involucrando todo el cuerpo, en el aprendizaje de cada una de las piezas, no solo para hacerlo más atractivo y divertido, sino también para favorecer a aquel alumnado con más dificultades de comprensión, razonamiento y memoria. Las dos últimas sesiones de trabajo con 1º han servido para introducir el juego del rey.1ª Sessió. Per començar...


Tota la sessió té lloc al doble tauler de terra. Per començar situo un con al tauler i, aquells que diuen conèixer el moviment del rei, col·loquen cons a les caselles on pot anar-hi (va sortint i prova també, per deducció, la resta de l'alumnat). Una vegada aclarit el seu moviment juguem per equips...

Toda la sesión tiene lugar en el doble tablero de suelo. Para empezar sitúo un cono en el tablero de suelo y, aquellos alumnos que dicen conocer el movimiento del rey, colocan conos en las casillas donde este podría ir (van saliendo y prueban también por deducción el resto de los alumnos). Una vez aclarado su movimiento jugamos por equipos...

Es tracta de col·locar mini cons a les caselles on pot anar el rei (el con fa de rei). Guanya l'equip que els col·loqui abans correctament.

Se trata de colocar mini conos en las casillas donde puede ir el rey (el cono cumple la función de rey). Gana el equipo que los coloque antes correctamente.


I ara, el mateix joc, però amb dos reis. El juego anterior pero ahora con dos reyes.


A continuació passem a explicar les peculiaritats del rei, com captura, però sobretot, que no pot ser capturat. Per tal de facilitar-ne la seva comprensió, ara seran els propis alumnes que faran de reis, moguts pels seus companys d'equip. Hauran d'arribar fins a la casella del cercle, sortejant els peons o capturant-los. En cas de situar-se a tir d'un peó hauran de retrocedir perdent, doncs, un torn de jugada. El mestre o dinamitzador/a indica cada torn. Quanya l'equip que arribi abans al cercle, en cas d'arribar-hi a la vegada, guanyarà l'equip que hagi capturat més peons (cons, en aquest cas).

A continuación pasamos a explicar las peculiaridades del rey, cómo captura, pero sobretodo, que no puede ser capturado. Para facilitar su comprensión, ahora serán los propios alumnos que harán de reyes, movidos por sus propios compañeros de equipo. Tendrán que llegar hasta la casilla del aro, sorteando a los peones o capturándolos. En caso de situarse al alcance de un peón tendrán que retroceder perdiendo, pues, un turno de jugada. El maestro o dinamizador/a indica cada turno. Gana el equipo que llegue antes al círculo, en caso de llegar los dos reyes a la vez, ganará el equipo que haya capturado más peones (conos, en este caso).


2ª Sessió. Repàs i curses de peons. 

Comencem la sessió de repàs novament als taulers de terra. Primer de tot repassem el moviment del rei. Dos equips es desafien a completar amb mini cons les caselles on podria anar el con-rei (joc del moviment del rei). A continuació repassem el seu moviment i la seva característica fonamental amb la cursa de reis, en aquesta ocasió els alumnes-reis no arribaran fins a un cercle, sinó fins a una mini cistella de bàsquet, on el rei de l'equip guanyador farà un mat amb una pilota (mat en 8 jugades) en cas d'arribar-hi abans que l'altre equip. 


Empezamos la sesión de repaso nuevamente en los tableros de suelo. En primer lugar repasamos el movimiento del rey. Dos equipos se desafían a completar con mini conos las casillas donde podría desplazarse el cono-rey (juego del movimiento del rey). A continuación repasamos su movimiento y su característica fundamental con la carrera de reyes, en esta ocasión los alumnos-reyes no deberán alcanzar un aro, sino una mini canasta de baloncesto, sobre la cual el rey del equipo ganador hará un mate con una pelota (mate en 8 jugadas) en caso de llegar antes que el otro equipo. 


Una vegada fet el repàs ens dirigim a l'aula i disputem la primera cursa de peons amb reis. Guanya qui primer aconsegueixi portar un peó a l'última fila. Peons i reis en la seva posició inicial.Preparats per a la cursa de peons amb reis.


Una vez finalizado el repaso nos dirigimos al aula para disputar la primera carrera de peones con reyes. Gana quien primero consiga llegar a la última fila con un peón. Peones y reyes en su posición de inicio.


Guanyen les blanques!!Algunes imatges de l'última classe.


Moviment de rei I (amb un sol rei).


Moviment de rei II (amb dos reis).


Cursa de reis i mat. Carrera de reyes y mate.


Curses de peons amb reis, en joc. Carreras de peones con reyes, en juego.


"Puc moure'l o no puc?" "¿Puedo moverlo o no puedo?"


"I ara quina jugada faig"? "¿Y ahora qué jugada hago?"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada